Socium Accountants & Adviseurs | » Privacy statement
Support socium

Support

Privacy Statement

Dit is ons privacy Statement

Privacy Statement Socium Accountants & Adviseurs B.V.

Alle informatie die u aan ons verstrekt valt onder dit Privacy Statement. Daar waar gesproken wordt van Socium wordt bedoeld, Socium Accountants & Adviseurs B.V. te Zaltbommel en daaraan gelieerde ondernemingen dan wel ondernemingen die onderdeel uitmaken van het Socium-netwerk.

Socium respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

Indien Socium persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit conform de eisen die de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt. Door het invoeren van uw gegevens op deze website en het versturen daarvan aan Socium, geeft u Socium toestemming om deze gegevens te registreren in haar database en te gebruiken voor haar normale bedrijfsdoeleinden, waaronder eveneens wordt begrepen het u incidenteel informeren over zaken die nuttig zijn voor het gebruik van de website, over haar diensten, daar direct aan gerelateerde zaken en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de diensten. Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van hr-dienstverlening gegevens in het kader van een pre-employment screening of om u te benaderen voor marketingdoeleinden.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

 • voorletters en/of voornaam, achternaam, titels, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, functie, beroepsorganisatie + registratienummer, betaalgegevens;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van voornoemde gegevens vragen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • de uitvoering van de overeenkomst met u;
 • wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegevens die Socium nodig heeft om aan de administratieverplichtingen te voldoen.

Het is mogelijk dat u persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, om een (online dan wel offline) activiteit via deze website bij te wonen, op een onderzoek dan wel (nieuws)bericht te reageren, of om een verzoek in te dienen tot verzending van mededelingen over een specifiek interessegebied. In die gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en om deze website en aanverwante aan u geleverde diensten te concretiseren aan uw wensen en te verbeteren.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u reclamematerialen te sturen of berichten over diensten die door ondernemingen binnen het Socium-netwerk worden verleend, als wij daarvan denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. U stemt ermee in dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ondernemingen binnen het Socium-netwerk zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Bij gebruikmaking van de e-mailservice ontvangt u op meer frequente basis berichten specifiek gericht op de door u aangegeven gebieden en daar direct aan gerelateerde zaken. Voor het aanvragen van deze service hanteert Socium om redenen van veiligheid en privacy, het “dubbele opt-in” systeem.

Hoelang we gegevens bewaren

Socium zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is/zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen en voor het overige gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst dan wel voor de duur dat u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens niet heeft ingetrokken. Socium mag hierop afwijken als wet- of regelgeving anders verplicht.

Delen met anderen

Het is mogelijk dat wij informatie die betrekking heeft op bezoekers verstrekken aan serviceproviders die deze informatie voor ons verwerken. Het is echter niet gebruikelijk dat wij deze informatie delen met derde partijen ten behoeve van secundaire of niet gerelateerde doeleinden, tenzij ze op andere wijze bij de verzameling openbaar zijn gemaakt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan andere ondernemingen binnen het Socium-netwerk verstrekken, zodat u informatie ontvangt die voor u van belang kan zijn, bijvoorbeeld om markt- of andere onderzoeken te verrichten. U stemt ermee in dat uw persoonsgegevens ook aan andere ondernemingen binnen het Socium-netwerk en anderen mogen worden verstrekt om daarmee aan uw verzoeken (om inlichtingen) te voldoen, bijvoorbeeld als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een verkoop, investering, reorganisatie, fusie of acquisitie, of wanneer die partijen informatie namens ons verwerken.

Socium verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Socium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen website bezoek

Van websitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Lees het privacy beleid voor meer informatie, alsook het specifiek privacy beleid van Google Analytics.

Inzage, correcties en recht van verzet

Op elk gewenst moment kunt u verzoeken om de door u verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of aan te passen. Indien u inzage verzoekt, ontvangt u van Socium binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door Socium verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u Socium verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan: info@socium-adviseurs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit er bescherming van uw privacy. Socium zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Socium neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@socium-adviseurs.nl. Socium heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • gegevens worden te allen tijde versleuteld wanneer deze worden verstuurd of ontvangen, als ook wanneer deze op datadragers worden geplaatst;
 • toegang tot gegevens wordt geborgd door fysieke en administratieve toegangscontrole;
 • om de kans op ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens tot een minimum te beperken beschermen wij onze netwerken en netwerkapparaten met firewalls en antivirus op computers, laptops en servers;
 • zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
 • de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Sociale media

De social media buttons op onze website bevatten enkel links naar de betreffende social mediapagina’s. Door middel van deze buttons worden door Socium geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social mediadienst. Socium heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

Hoewel deze website en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, aanvaardt Socium geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering. Voor de inhoud van boodschappen zoals die door websitebezoekers via de “tell a friend” functie worden ingevoerd en doorgestuurd, aanvaardt Socium geen aansprakelijkheid. Voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via “links” op deze website kunnen worden opgeroepen aanvaardt Socium geen aansprakelijkheid.

Socium is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van onze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Rechten van intelectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom op onze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij Socium. Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Socium.

© 2019 Socium Accountants & Adviseurs B.V.

Aanpassen Privacy Statement

Socium behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing. Voor vragen of opmerkingen over het privacy beleid kunt u een e-mail sturen naar: info@socium-adviseurs.nl