Socium Accountants & Adviseurs | » Fiscale, economische en juridische aandachtspunten coronavirus
Support socium

Support

Fiscale, economische en juridische aandachtspunten coronavirus

Door Socium | november 26, 2021

Noodpakket

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid van de mensen, ook de banen/werkgelegenheid en inkomens van mensen te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel zo veel als mogelijk kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Een overzicht van deze maatregelen kunt u terugvinden op de website: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie.

Overzicht maatregelen

Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste maatregelen die het kabinet heeft genomen. De komende periode zullen de maatregelen worden uitgewerkt en gedetailleerd, waardoor er nog veranderingen kunnen komen. Om goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen geldt dit noodpakket vooralsnog voor de komende 3 maanden. Het pakket is redelijk uitgebreid, echter veel zaken zijn nog niet helder en dienen nog uitgewerkt te worden. Wij hopen dat er snel meer duidelijkheid gaat komen en berichten u zo spoedig mogelijk hieromtrent.

Overzicht van de belangrijkste maatregelen:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). De periode kan éénmalig met maximaal 3 maanden worden verlengd, mogelijk met andere voorwaarden. Het UWV zal aan de ondernemer een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er géén personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode en dat het personeel wordt doorbetaald. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct géén nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling zal worden uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde aanvraagprocedure, een aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor hun levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers géén sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3.Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan per direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden van de ondernemers. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. De noodzaak tot uitstel moet wel schriftelijk worden onderbouwd, waarbij moet blijken dat het gebrek aan betalingscapaciteit naar verwachting tijdelijk zal zijn. Toetsing door de Belastingdienst vindt later plaats, zij stoppen de invordering direct na ontvangst van het verzoek.

4.Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van hun bankleningen en/of bankgaranties kunnen gebruik maken van de faciliteit Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

5.Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan een financiering kunnen komen. Hierbij valt te denken aan ondernemers in de horeca, detailhandel, de persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6.Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen voor ondernemers in deze sector.

7.Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8.Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

9.Noodloket

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Deze regeling geldt als noodvoorziening op de overige maatregelen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de uitbraak van het coronavirus achter de rug is.

De eis voor deze regeling is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000 voor de periode van 3 maanden, en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen (horeca, reisbranche en de culturele sector). De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

Vraag en antwoordpublicaties

De overheid heeft ook verschillende vraag- en antwoordpublicaties opengesteld. Onderstaand geven wij u een aantal websites.

Nieuws.

Socium is een accountants- en belastingsadvieskantoor gevestigd aan de Boschstraat 90 in Zaltbommel.

Stijging tarief overdrachtsbelasting per 1 januari 2023

Voorkom de stijging tarief overdrachtsbelasting door tijdige juridische overdracht. Als u onroerend goed aankoopt, heeft u veelal te maken met […]

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog per 2023

Het kabinet wil de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Dit […]

De nieuwe website is online

Inmiddels zijn we zelf al een tijdje actief, sinds februari 2019. Nu is de website dan ook officieel online. Op […]